66.

همه میگن این چندروزخیلی سرحالی!

نمیدونن گذروندن چند ساعت رویایی در کنار تو چه انرژیی به من میده...

 

 

- پ.ن:

خوشحالم، آرومم، غصه ای ندارم،    حال منو میفهمی؟؟

ما همیشه دو دوست خوب می مونیم مگه نه؟

/ 1 نظر / 6 بازدید
شوهرجان

سلام دلمان خوش است که مینویسم و دیگــران می خـواننــد و عــده ای می گـوینــد آه چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ریــزند و بعضــی مـی خنــدنـد دلمــان خـوش اســت به لــذت هــای کــوتـاه به دروغ هــایی که از راســت بـودن قشنــگ تـرند به اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند یـا کســی عاشقمــان شــود با شــاخه گلی دل می بنــدیـم دلمــان خـوش می شــود به بـرآوردن خـواهشــی و چشــیدن لـذتـی و وقــتی چیـــزی مـطابـق مــیل مــا نبــود چقـــدر راحـت لگـــد می زنیـــم و چــه ســــاده می شـکــنیم همــــه چیـــز را... عادت کرده ام کوتاه بنویسم کوتاه بخونم کوتاه حرف بزنم کوتاه نفس بکشم تازگی ها دارم عادت می کنم کوتاه زندگی می کنم یا شاید کوتاه بمیرم نمی دانم فقط عادت ... خيلي وقت بود اينجا نيومده بودم. بد عادت شده بودم. شايد بايد باز هم بيشتر بيام و شايد هم كمتر! به هرحال كوتاه ميگم كه آپم و منتظرتون...