# حرفهای_ما

خطا

گفتی نظر خطاست ، تو دل می بری رواست ؟                                      خود کرده جرم و خلق گنهکار می کنی !  «سعدی»  
/ 2 نظر / 14 بازدید