# حرفهای_ما

44.

  بازکن پنجره را، که بهاران آمد                         که شکفت گل سرخ به گلستان آمد   1- حسن تو همیشه در فزون باد!
/ 0 نظر / 6 بازدید

خطا

گفتی نظر خطاست ، تو دل می بری رواست ؟                                      خود کرده جرم و خلق گنهکار می کنی !  «سعدی»  
/ 2 نظر / 12 بازدید