خواب

تنها خوابهایم بوی آمدن تو را میدهند
کاش امشب بخوابم
و هزار سال دیگر برخیزم...

/ 4 نظر / 5 بازدید
فاطمه

چی می شد عشوقه های ماهم ازدلتنگی هامون خبرداشتن؟ این طوریشاید مشکل حل می شد

فرهاد

شد کوچه به کوچه جستجو عاشق او شد با شب و گریه رو به رو عاشق او پایان حکایتم شنیدن دارد من عاشق او بودم و او عاشق او…

فرهاد

همین که فهمید غـــــــــــم دارم آتش گرفت به خودت نگیر رفیق !!!!! سیـــــــــــــ ــگارم را گفتم