95.

کنارم بنشین بی هیچ حرفی

آسمان رانگاه می کنیم، زمین را و ماه را

اما کلامی بین ما نیست

من این سکوت را دوست دارم

تنها حضور تو برای آرامشم کافیست

 

- من مواظب خودم هستم چون تو خواسته ای.

/ 0 نظر / 7 بازدید