غایت حرمان

 

لبت شکر به مستان داد و چشمت می به میخواران

                               منم کز غایت حرمان نه با آنم نه با اینم

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
فرهاد

شبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش با خود می گوید : باید تـَرکـــــ کنم ! ســیگار را… خانــــه را… زندگـــی را… و باز پُــکــی دیگــــر می زند …