من به نفع او کنار کشیدم

رقیب به نفع من!

هردومان فریب خوردیم..!