گفتی نظر خطاست ، تو دل می بری رواست ؟

                                     خود کرده جرم و خلق گنهکار می کنی ! 

«سعدی»